Leden login


Bescherming van uw privacy

privacy mysurvey feature image

MySurvey Bescherming van uw privacy

Privacybeleid Lightspeed mei 2018 – Lightspeed-panels (alle gebieden en panels BEHALVE Australië, inclusief consumenten- en HCP-panels)

 1. Inleiding

  Dit Privacybeleid beschrijft de verbintenis van Lightspeed Research Limited, 4 Millbank, Westminster, Londen, SW1P 3JA, Verenigd Koninkrijk ("Lightspeed"), een bedrijf van de Kantargroep ("Kantar"), met betrekking tot de privacy van zijn panelleden (“Panelleden”, “Panellid”) en regelt de rechten van Panelleden ten aanzien van privacy en gegevensbescherming.

  Dit Privacybeleid is van toepassing op de Panels van Lightspeed die bekend staan als MySurvey, GlobalTestMarket en LifePoints en All Global Circle, die samen in dit Privacybeleid als het Lightspeed-panels (de “Panels”) worden aangeduid. Panelleden zijn leden van de Panels die door Lightspeed worden beheerd en waarvoor Lightspeed als Verantwoordelijke persoonsgegevens optreedt. Deelname aan onze Panels, enquêtes en onderzoeksactiviteiten is geheel vrijwillig. Door u bij de Panels te registreren en deze voorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid heeft gelezen en begrepen. We vragen u dit Privacybeleid aandachtig te lezen.

  Ten aanzien van dit Privacybeleid slaan "persoonsgegevens" op elke informatie die betrekking heeft op een identificeerbare, levende persoon.

 2. Wettelijke verzameling en gebruik van gegevens

  Lightspeed verzamelt informatie op verschillende manieren afkomstig uit verschillende delen van onze website, onze mobiele applicatie en andere activiteiten van het Panel, zoals sociale media, apps en enquêtes. Voorbeelden van deze activiteiten worden hieronder gegeven, en behelzen onder andere:

  Registratie: bij uw registratie worden enige persoonsgegevens verzameld, zoals naam, e-mailadres, postadres, en ID van uw mobiel apparaat.

  Panelenquêtes of onderzoeksactiviteiten: persoonsgegevens kunnen ook van u worden verzameld wanneer u deelneemt aan een enquête of aan een onderzoeksactiviteit voorgesteld door de Panels, zoals het gebruik van een bepaalde app, passief volgen of sociaal volgen.

  Accountvoorkeuren: u kunt ervoor kiezen om uw mobiele telefoonnummer of de ID of het account van uw sociaal netwerk met ons te delen, of u kunt andere persoonsgegevens invullen bij het aanmaken van uw account in een latere fase.

  Samenvattend (hieronder wordt meer informatie verstrekt) zijn de belangrijkste doelen voor het gebruik van uw persoonsgegevens de volgende:

  • Contact met u opnemen voor enquêtes via e-mail, via mobiele meldingen of tekstberichten of andere voorgestelde communicatiemogelijkheden
  • U informeren over updates van onze paneldiensten, nieuwe functies en gegevens die voor u relevant zijn, via panelcommunicatie
  • U voor toekomstige enquêtes selecteren
  • U opnemen in onze prijstrekking
  • U helpen als u contact opneemt met ons ondersteuningsteam
  • Ons toestemming te geven u te belonen met de beloofde incentives
  • Lightspeed tegen frauduleus gedrag beschermen
  • Voorkomen dat enquêtes meerdere keren door dezelfde persoon wordt ingevuld (in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden)
  • De gegevens van onze panelleden bijwerken, aanvullen en opschonen om ons gebruik van de gegevens te verbeteren, zodat we u beter voor enquêtes kunnen selecteren

  Hieronder treft u uitvoerige informatie over hoe we gebruikmaken van uw persoonsgegevens. We zijn ook wettelijk verplicht om de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens uit te leggen. Deze wettelijke grondslag wordt hieronder vermeld en kan per gebruiksgeval anders zijn:

  • we hebben uw toestemming nodig voor het gebruik van uw persoonsgegevens
  • we moeten uw persoonsgegevens gebruiken om aan onze overeenkomst met u na te leven
  • we moeten uw gegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen
  • we moeten uw gegevens verwerken om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen
  • het verwerken is nodig om een taak in het algemeen belang uit te voeren, of
  • het gebruik van uw persoonsgegevens is nodig voor onze legitieme belangen (of die van onze klanten – in welk geval we u uitleggen wat deze belangen zijn).

  We zullen nooit een verkeerde voorstelling van zaken geven over wie we zijn of wat we doen. Indien u een e-mail ontvangt die voor u bestemd is waarin wordt beweerd dat deze van ons komt, kunt u ons dit laten weten zoals hieronder weergegeven in ‘Contact met ons opnemen’.

  Kwestie

  Doeleinde

  Gegevens verzameld/verwerkt

  Marktonderzoek

  Voor het begrijpen van uw houding ten aanzien van bepaalde producten en diensten, of voor het begrijpen van uw gedrag in verschillende situaties

  Identificatiecode, contactgegevens, e-mailadres, stem, afbeelding en mening

  Wetenschappelijk onderzoek voor de academische wereld, organisaties op het gebied van volksgezondheid of instellingen van de Gezondheidsraad

  Onder andere, maar niet beperkt tot, klinische studies, gezondheidseconomisch onderzoek en onderzoek naar uitkomsten, niet-interventionele studies, praktijkgericht toegepast onderzoek (Real World Research), observatiesstudies en epidemiologisch onderzoek

  Identificatiecode, contactgegevens, e-mailadres, informatie over gezondheid, bv. ziekte, gezondheidsstatus, diagnose, behandelingspatroon en behoeften waar aan moet worden voldaan

  Wetenschappelijk onderzoek voor commerciële bedrijven en charitatieve onderzoeksorganisaties

  Onder andere, maar niet beperkt tot, klinische studies, gezondheidseconomisch onderzoek en onderzoek naar uitkomsten, niet-interventionele studies, praktijkgericht toegepast onderzoek (Real World Research), observatiestudies en epidemiologisch onderzoek

  Identificatiecode, contactgegevens, e-mailadres, informatie over gezondheid, bv. ziekte, gezondheidsstatus, diagnose, behandelingspatroon en behoeften waar aan moet worden voldaan

  Veiligheidsmonitoring (geneesmiddelenbewaking, melden van bijwerkingen)

  Melden aan bevoegde autoriteiten van bijwerkingen gedurende onze studies

  Identificatiecode, contactgegevens, e-mailadres, ziekte, behandeling, toegediend product en negatieve effecten

  Openbaarmaking

  Voor het delen of openbaar maken in overeenstemming met gerechtelijke of andere overheidsbesluiten, dagvaardingen, orders of in overeenstemming met vergelijkbare en andere wettelijke voorschriften of regelgeving, leveren we dergelijke informatie aan de betreffende autoriteiten.

  Identificatiecode, naam contactgegevens, e-mailadres, ontvangen vergoeding

  Bescherming tegen fraude

  Bescherming van onze bedrijfsbelangen tegen frauduleus gedrag of gedrag dat niet in overeenstemming is met onze Algemene voorwaarden

  IP-adressen, zoekmachine specificaties, apparaat specificaties, postadressen, e-mailadressen, officieel identificatienummer (bv. BSN)

  Deelname aan enquêtes door unieke personen

  Het voorkomen dat enquêtes meerdere keren door dezelfde persoon worden ingevuld, in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden

  IP-adressen, zoekmachinespecificaties, apparaat specificaties

  Volgen van de antwoorden van terugkerende respondenten (speciale onderzoeksprojecten)

  Wanneer u aan onze enquêtes deelneemt, maken we meestal gebruik van een tijdelijke ID die uw antwoorden in de enquête voor onze klanten anoniem maakt. Een aantal van onze klanten heeft echter een specifiek onderzoek concept om te begrijpen hoe uw mening zich binnen een bepaalde tijdsperiode ontwikkelt. Voor dit specifieke projecttype dat we 'tracking'-projecten noemen, gebruiken we persistente ID's en we geven hierover uitleg aan het begin van elk van deze enquêtes. Uw antwoorden op de vragen worden als persoonlijke gegevens beschouwd en u heeft het recht op toegang tot deze gegevens. Dergelijke projecten bevatten op de eerste pagina van de enquête een melding, zodat u ze kunt herkennen en beslissen of u wel of niet wilt deelnemen.

  Persistente unieke project specifieke identificatie

  Vergelijken en verrijken van gegevens

  We verrijken de gegevens die we in het bestand over u bijhouden, door uw persoonsgegevens met derden te vergelijken. Dit helpt ons uw panelprofiel te verbeteren en helpt ons ervoor te zorgen dat we relevante enquêtes voor u kunnen selecteren. We maken gebruik van vergelijkingsdiensten (d.w.z. derden die in gegevensbeheer zijn gespecialiseerd) om aanvullende informatie over u uit publieke en private gegevensbronnen te verwerven (zoals sociale netwerken, detailhandel en abonnementen op inhoud waar u een account bij heeft) of om uw persoonsgegevens te gebruiken als hulpmiddel om aanvullende of nieuwe soorten anonieme gegevensverzamelingen te ontwikkelen (d.w.z. we stellen uw geaggregeerde gegevens samen met gegevens van andere consumenten om een nieuw lifestyle-segment te creëren). De vergelijkingsdienst (onze partner) heeft de persoonsgegevens die we gedurende korte tijd delen en gebruikt deze om de aanvullende informatie samen te stellen en de gecombineerde informatie naar ons terug te sturen. Partners hebben een contractuele verplichting de gegevens die we met hen delen te verwijderen en zijn niet geautoriseerd om ze op enig andere wijze te gebruiken dan voor dit specifieke doel.

  Persistente unieke identificatie, contactgegevens, e-mailadressen, inlogcodes sociale websites, cookies, ID mobiele toestellen, officieel identificatienummer (bv. BSN)

  Onderzoek naar gerichte reclame en media-inkoop

  We gebruiken uw persoonsgegevens om onze klanten en verkopers te helpen hun gegevens te verrijken door het gebruik van 'lookalike'-modeltechnieken. Dankzij uw deelname aan onze enquêtes en uw profielgegevens kunnen we onze klanten helpen hun gerichte reclame te verbeteren en betere reclamemodellen op het internet te creëren door het gebruik van 'lookalike'-modeltechnieken of vergelijkbare onderzoeksmethodologieën. We gebruiken uw persoonsgegevens die we over u verzamelen door het invullen van een profiel, deelname aan onderzoekenquêtes of datamatching om de gegevens met derden en andere platformen (onze partners) te vergelijken. We brengen beveiligingsmaatregelen volgens de contractuele bepalingen aan om ervoor te zorgen dat er niet automatisch reclame voor commerciële doeleinden naar u wordt gestuurd doordat uw gegevens worden gebruikt om een 'lookalike'-publiek te helpen creëren, en dat onze partners uw gegevens voor geen ander doeleinde kunnen gebruiken.

  Persistentie unieke identificatie, contactgegevens, e-mailadressen, inlogcode sociale websites, cookies, IP-adressen, ID mobiele toestellen, officieel identificatienummer (bv. BSN)

  Blootstelling aan reclame en metingen

  Naast matching op basis van cookies (waar u via uw panelaccount toestemming voor geeft en die u hiermee kunt beheren) gebruiken we persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals een e-mailadres, in een direct matchingproces met derden (onze klanten en partners) om te bepalen of u een gebruiker van die dienst bent (zoals sociale netwerken, websites, mobiele apps) voor onderzoek naar meting van reclame. We stellen vast aan welke reclame u mogelijk op deze websites en platforms bent blootgesteld en meten hoe de houding ten opzichte van merken of herkennen van merken effect heeft op verkoopcijfers. De derden waar we mee werken, mogen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

  Persistentie unieke identificatie, contactgegevens, e-mailadressen, inlogcode sociale websites, cookies, IP-adressen, ID mobiele toestellen, officieel identificatienummer (bv. BSN)

  Onze partners (derden) zijn allen contractueel verplicht om gegevens die ze verzamelen en aan ons bekendmaken, of die we verzamelen en aan hen bekendmaken, vertrouwelijk te houden en ze moeten ze beschermen met beveiligingsnormen en -praktijken die gelijk zijn aan die van ons zijn.

 3. Waar we uw persoonsgegevens opslaan

  Voor persoonsgegevens die onder de Algemene verordening gegevensbescherming vallen en naar een land of gebied buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven, dienen we toereikende veiligheidsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de doorgifte op veilige en wettige wijze volgens de EU-wetgeving voor gegevensbescherming geschiedt. Voor gegevens die niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming vallen, zal Lightspeed zich strikt houden aan andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  De servers voor gegevensopslag van Lightspeed bevinden zich in Europa en de Verenigde Staten en worden in de cloud door onafhankelijke dienstverleners beheerd.

  We nemen passende technologische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de doorgifte als vanaf het moment van de ontvangst ervan. Onze beveiligingsprocedures komen overeen met algemeen aanvaarde normen die worden gehanteerd ter bescherming van persoonsgegevens.

  Al onze medewerkers zijn contractueel verplicht zich te houden aan ons beleid en onze procedures met betrekking tot vertrouwelijkheid, beveiliging en privacy.

  Uw accountgegevens en persoonsgegevens worden met een wachtwoord beschermd, zodat u alleen toegang tot uw gegevens heeft. Om uw persoonsgegevens veilig te houden, raden we aan om uw wachtwoord aan niemand bekend te maken. Lightspeed vraagt u nooit om uw wachtwoord via ongevraagde telefonische oproepen of ongevraagde e-mails. Vergeet ook niet van uw panel-account uit te loggen en uw zoekmachinevenster te sluiten zodra u uw bezoek aan onze website hebt beëindigd. Dit is om ervoor te zorgen dat andere geen toegang tot uw persoonsgegevens en correspondentie krijgen indien u een computer met iemand anders deelt of een computer op een openbare plek gebruikt, zoals een bibliotheek of internetcafé. Wijzig regelmatig uw wachtwoord.

 4. Vertrouwelijkheid en vereisten vanuit de branche

  Wanneer Lightspeed persoonsgegevens verwerkt zoals hierboven beschreven, ongeacht van de plaats waar dit gebeurt, treft Lightspeed de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een veilige wijze en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt. Helaas bestaat er geen garantie dat de datatransmissie 100% veilig is. Hoewel Lightspeed ernaar streeft uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de beveiliging van de gegevens die u ons verstrekt via uw online-apparatuur of -diensten niet garanderen, en u doet dit op eigen risico. Wanneer we gegevens van u ontvangen, treffen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze systemen zijn beveiligd.

  Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en/of accountgegevens. Wees voorzichtig en verantwoordelijk tijdens uw online-activiteiten.

  We houden ons aan normen en voorschriften van de sector, waaronder:

  o European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR)
  o European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA)
  o ARF
  o Moa
  o DGOF
  o Mria-Arim
  o Market Research Society (VK)
  o MRS Singapore
  o AMSRS
  o MRS Niew-Zeeland
  o Insights Association
  o Women in Research
  o British Healthcare British Intelligence Association (BHBIA)
  o American Marketing Association (AMA)
  o Baqmar
  o Italian Society for Opinion and Market Research (ASSIRM)
  o Jmra
  o Intellus Worldwide
  o Kora

 5. Openbaarmaking cookies

  Cookies zijn kleine tekstdocumenten die op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen door een website die een numerieke gebruikersidentificatie toewijst en bepaalde gegevens over uw internetzoekgedrag (online browsen) opslaat. Ze worden gebruikt om gebruikers te helpen op efficiënte wijze op websites te browsen en om bepaalde functies uit te voeren. De website stuurt informatie naar de browser die vervolgens een tekstdocument aanmaakt op de computer of mobiel apparaat van de gebruiker. Telkens wanneer de gebruiker naar dezelfde website terugkeert, haalt de browser dit document op en stuurt het naar de server van de website.

  Om het volgen van gedrag te onderzoeken maken we gebruik van optionele cookies of softwareapplicaties, maar alleen indien u met deze cookies of applicaties hebt ingestemd.

  Zoals bij de meeste online-enquêtes verzamelen we bepaalde gegevens automatisch en slaan ze op in enquête-gegevensbestanden. Deze gegevens kunnen elementen bevatten als het internetprotocol-adres (IP-adres), het soort navigatieprogramma, de Internet Service Provider (ISP), pagina's waarnaar verwezen wordt of uitgangpagina's, besturingssystemen en datum-/tijdstempels.

  We gebruiken deze automatisch verzamelde gegevens om trends te analyseren zoals het gebruik van de browser en om de website te beheren, bv. om de enquête-ervaring te optimaliseren afhankelijk van het soort browser. We kunnen ook uw IP-adres gebruiken om te controleren of er vanaf dit IP-adres meerdere keren aan de enquête is deelgenomen, en ook om onze activiteiten tegen frauduleus gedrag te beschermen.

  Lightspeed definieert cookies in 3 categorieën:

  • Vereist voor het gebruik van de Panels-website
  • Specifiek voor de beveiliging
  • Cookies voor onderzoek naar gedrag of reclame

  Voor meer informatie kunt u inloggen en naar de pagina met uw cookievoorkeuren gaan, waar u uw cookie-instellingen kunt aanpassen.

  Als u het internet gebruikt, ontstaat er een spoor van elektronische informatie op elke website die u bezoekt. Deze informatie, waar soms naar wordt verwezen als ‘clickstream-gegevens’, kan worden verzameld en door de server van een website worden opgeslagen. Clickstream-gegevens verlenen ons informatie over het soort computer dat u gebruikt en het adres van de website van waaruit u naar onze website heeft gelinkt. We kunnen clickstream-gegevens verzamelen en gebruiken als geaggregeerde gegevens om anoniem te kunnen vaststellen hoeveel tijd bezoekers op elke pagina van onze website doorbrengen, hoe bezoekers door de website navigeren en hoe we onze webpagina's beter aan de behoeften van bezoekers kunnen aanpassen. Deze informatie wordt gebruik om onze website en onze diensten te verbeteren. Het verzamelen en gebruik van clickstream-gegevens is anoniem en bevat niet met opzet verzamelde persoonsgegevens.

 6. Nauwkeurigheid

  We ondernemen alle redelijke stappen om persoonsgegevens in ons bezit actueel, volledig en juist te houden, op basis van de meest recente informatie die door u en/of onze klant aan ons beschikbaar wordt gesteld.

  We vertrouwen erop dat u ons helpt uw persoonsgegevens actueel, volledig en juist te houden door onze vragen eerlijk te beantwoorden. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u ons op de hoogte houdt van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

 7. Gegevens van kinderen

  Lightspeed erkent de noodzaak om meer bescherming van privacy te bieden met betrekking tot persoonsgegevens die van kinderen worden verzameld. We nodigen nooit willens en wetens kinderen uit die minderjarig zijn (bepaald door de autoriteiten in het land waar u woont) om zonder toestemming van de ouders aan onderzoeksstudies deel te nemen. Als het voor een bepaald project noodzakelijk en gepast is om kinderen onder de wettelijke leeftijd rechtstreeks te betrekken, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat we toestemming hebben gekregen van hun ouder of wettelijke voogd. Lightspeed geeft ouders of voogden informatie over het onderwerp van de enquête, over eventuele persoonlijke of gevoelige gegevens die over de kinderen kan worden verzameld, de wijze waarop deze gegevens worden gebruikt en of en met wie Lightspeed dergelijke gegevens kan delen.

  Bij het invullen van de enquête is het de verantwoordelijkheid van de ouder of voogd om toezicht te houden op het kind.

 8. Gevoelige informatie

  Van tijd tot tijd kan Lightspeed persoonsgegevens verzamelen die als “specifiek categorieën” persoonsgegevens zijn geclassificeerd. Dit betreft onder meer ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische voorkeuren, of lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon, gegevens met betrekking tot de gezondheid van of gegevens met betrekking tot het seksleven of seksuele oriëntatie van een natuurlijke persoon. U kunt ervoor kiezen om deze gegevens al dan niet aan ons te verstrekken.

 9. Rechten van individuen

  Om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, dient u uw verzoek schriftelijk in te dienen op het e-mailadres of postadres dat hieronder wordt vermeld “Contact met ons opnemen”.

  Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • Het recht om van mening te veranderen en uw instemming in te trekken
  • Het recht om toegang tot uw persoonsgegeven te krijgen
  • Het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren
  • Het recht om uw persoonsgegevens uit onze systemen te wissen, tenzij we legitieme belangen hebben voor het blijven verwerken van de gegevens.
  • Het recht om uw persoonsgegevens over te dragen (overdraagbaarheidsrecht)
  • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegeven te beperken
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

  We dienen ook derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben doorgegeven op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen die we op uw verzoek aanbrengen. We wijzen u er op dat hoewel Lightspeed ze aan deze derden doorgeeft, Lightspeed niet verantwoordelijk is voor de acties die door deze derden worden ondernomen om uw verzoek te beantwoorden. U kunt eventueel toegang hebben tot uw persoonsgegevens die door deze derden worden gehouden en ze corrigeren, aanpassen of verwijderen indien ze onjuist zijn.

 10. Opslag en behoud van gegevens

  Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard gedurende een periode die gepast is voor het beoogde en wettelijke gebruik. Lightspeed bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid van de Panels bent. In het geval dat u zich voor de Panels uitschrijft, mogen we gegevens niet langer dan 3 maanden bewaren nadat u zich heeft uitgeschreven, tenzij anders door de wet vereist. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden vernietigd op een zodanige wijze en om te waarborgen dat hun vertrouwelijke aard niet wordt aangetast.

  Als onderdeel van het Bedrijfscontinuiteitsplan en zoals vereist door ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 en in bepaalde gevallen door de wet, wordt van onze elektronische systemen een back-up gemaakt die gearchiveerd wordt. Deze archieven worden gedurende een bepaalde tijdsperiode bewaard in een streng gecontroleerde omgeving. Wanneer de periode is verlopen, worden de gegevens verwijderd en vernietigd om te garanderen dat de gegevens volledig zijn gewist.

 11. Kennisgeving van wezenlijke wijzigingen

  We behouden het recht voor om delen van dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te lezen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Indien echter in dit Privacybeleid wezenlijke wijzigingen worden aangebracht, brengen we u van die wijziging op de hoogte. Niet wezenlijke wijzigingen van dit Privacybeleid worden uitsluitend via de website van de Panels aangekondigd. Uw voortdurend bezoek aan de -website van de Panels en toegang tot de dienstverlening na dergelijke wijzigingen toont onherroepelijk aan dat u met wijzigingen instemt.

  We geven op deze webpagina altijd het meest actuele beleid weer.

  Laatste bijwerking: 19 mei 2018

 12. Contact met ons opnemen

  Indien u vragen hebt of bezorgd bent met betrekking tot uw privacy of tot privacypraktijken van Lightspeed, is onze Functionaris voor gegevensbeschermingen juridisch adviseur Gillie Abbots-Jones, en kunt u contact opnemen met Lightspeed.

  • per e-mail via privacy@lightspeedresearch.com
  • per post via: Lightspeed, Privacy Office, 4 Millbank, Westminster, Londen SW1P 3JA, Verenigd Koninkrijk
 13. Klachten en landenspecifieke openbaarmaking

  Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de wetgeving voor gegevensbescherming, dan heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Dit kunt u doen in de EU-lidstaat of in het rechtsgebied waar u bent gevestigd, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Om de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit in uw land te vinden, kunt u onze hiertoe bestemde pagina raadplegen. [LINK]

MySurvey Nieuws

 • Welkom op de nieuwe MySurvey website!
 • Kijk eens rond en her-ontdek uw account.
 • Stuur een e-mail naar eva@mysurvey.eu om ons te laten weten wat u ervan vindt!

Winnaars

Klik hier om de winnaars van de MySurvey kwartaalloterij van $3.000 te zien.

Om onze onderzoeken te ontvangen is het noodzakelijk om ons e-mailadres toe te voegen aan uw contacten: